"Манастаануу" предметинде кыргыз элинин фольклору, фольклордун классификациясы, фольклор жана жазма адабияттын айырмасы, "Манас" трилогиясы окутулат. Мындан сырткары "Манас" эпосунун изилденүү тарыхы, белгилүү манасчылардын өмүр таржымалы тууралуу маалыматтар берилет.