"Дүйнө адабияты" деп аталган курста дүйнөлүк адабияттын башаты болгон антика адабиятынан баштап, баардык адабий агымдын өкүлдөрүнүн: Данте, Рабле, Шекспир, Лондон, Антуан-де Экзюпери, Гоголь, Карамзин ж.б. чыгармалары окутулат.