Адабий тексттерди талдоонун усулу предметинде көркөм чыгармаларды адабий талдоо каралат. Студенттер прозалык, поэзиялык чыгармаларды талдап кароону үйрөтөт.