Курс «Русский язык. Культура речи» предусматривает изучение проблем культуры устной и письменной речи. Курс построена таким образом, чтобы обеспечить эффективность усвоения студентами знаний по культуре общения и культуре речи, помочь им овладеть общечеловеческой культурой, отраженной в языке, способствовать формированию языковой личности современного специалиста-профессионала.

Предмет курса – культура русской речи, нормы современного русского литературного языка во всём его речевом своеобразии. Овладение культурой устной и письменной речи даст возможность усовершенствовать навыки и умения грамотного письма и говорения, овладеть стилистическими нормами русского языка, приобрести навыки речевого общения в научной и деловой сферах. Овладение культурой устной и письменной речи помогает становлению специалиста как социально активной личности, дает уверенность в профессиональном и социальном поведении, обогащает духовный мир, раскрывает новые профессиональные и общечеловеческие горизонты. 

Овладение культурой устной и письменной речи должно способствовать усвоению не только достижений русской культуры, но и приобщить будущих специалистов к общечеловеческим ценностям, к нравственным и эстетическим принципам, нормам и идеалам общения и поведения в различных ситуациях, а главное – научить «действию словом», пониманию ценности «речевого поступка», овладеть которыми так же важно специалисту-профессии, как и специальными знаниями в своей профессии.

Овладение культурой устной и письменной речи помогает специалисту любой профессии укрепить общественно значимые стимулы профессиональной деятельности, социальной активности, дает возможность чувствовать себя уверенно в профессиональных и социальных ситуациях, обогащает духовный мир и кругозор человека.


 


Курс "Русский язык" предназначен для учащихся колледжа при МУА. Курс создается на основе учебной программы по русскому языку для учащихся МУА, которая была, в свою очередь, создана на базе типовых программ и учебных пособий по русскому языку для учащихся 10-11 классов общеобразовательных учебных заведений. Предмет "Русский язык" является обязательным для изучения в образовательных учреждениях среднего звена, а также в колледже при МУА.


Курс "Русская литература XIX-XX вв." предназначен для учащихся колледжа при МУА. Курс создается на основе учебной программы по русской литературе для учащихся МУА,  которая была, в свою очередь, создана на базе типовых учебных программ и учебных пособий по литературе для учащихся 10-11 классов общеобразовательных учебных заведений. Предмет "Русская литература " является обязательным для изучения в образовательных учреждениях среднего звена, а также в колледже при МУА.

Основные направления в изучении предмета: исторические, философские, анропологические трактовки, которые должны войти в сферу интересах студентов не смотря на специальность к которому обучается студент. курс может стать для студентов той побуждеющей силой, которая поможет познать и поразмыслить

ПРЕРЕКВИЗИТТЕР: “Манастаануу” курсун окуудан мурда эң оболу сиздер анын мазмуну менен таанышып чыгышыңыздар керек. Китептин соңунда көрсөтүлгөн тийиштүү адабияттарды жана окуу каражаттарды камсыздап алышыңыз милдет. Кыргыздардын жана Кыргызстандын тарыхынан жалпы кабардар болушуңуз керек. Философия, дин таануу, маданият таануу, саясат таануу, этнография боюнча учкай болсо да билим талап кылынат. Мүмкүнчүлүгүңүздөргө ылайык, кыргыз жана чет элдик киночулардын тарткан кинотасмалары менен таанышуу, мисалы: М.Убукеевдин – “Манас ааламы”, “Акыркы манасчы”, “Манасчы”, Б.Шамшиевдин – “Манасчы”, Е.Котловдун – “Манастын төрөлүшү” ж.б.

 КУРСТУН АКТУАЛДУУЛУГУ: Предметти окуудагы негизги багыттар: тарыхый, философиялык жана антропологиялык түшүндүрмөлөр. Билим алып жаткан негизги адистигиңерге карабастан, бул багыттардагы билим сиздердин кызыкчылыгыңыздарга кириши зарыл. Бул курс сиздердин жарандык позицияңыздарды калыптандырууда жана дүйнөдө болуп жаткан саясий, социалдык, маданий көрүнүштөрдү таанып билүүдө козгой турган күч болуп бериши мүмкүн.

 КУРСТУН МАКСАТТАРЫ: 1. кыргыздардын дүйнөтаанымын калыптандыруу жана бекемдөө максатында “Манас” эпосунун үчилтиги тууралуу жалпы маалымат берүү; 2. “Манастаануунун” жаралышы, өнүгүшү жана анын башка илимдер тармактары менен карым-катнашы тууралуу маалымат берүү; 3. “Манастаануунун” негизги илимий концепциялары менен тааныштыруу; 4. студенттерди өз алдынча тапшырмаларын ишке ашырууга, сын ой жүгүртүүгө, өздөрүнүн идеяларын, ойлорун оозеки жана жазуу түрүндө айтууга жана талдоого даярдоо.

 ПОСТРЕКВИЗИТТЕР: курстун аякталышы менен андан алынган билим, тажрыйбаларды келечекте төмөндөгүдөй учурларда колдонууга мүмкүн: 1. жеке жана үй-бүлө турмушунда; 2. келечекте эмгектене турган мамлекеттик жана бейөкмөттүк уюмдарында, мекемелерде; 3. университетте окуп жатып, Кыргызстандын тарыхы, дин таануу, маданият таануу, философия, саясат таануу курстарында.

 ОКУТУУНУН УСУЛДАРЫ: 1. лекциялар; 2. семинардык сабактар; 3. топ ичинде талкуулар; 4. тест-текшерүү (семестр ичиндеги сынак катары); 5. жыйынтык сынак (зачёт); 6. рефераттык билдирүү; 7. жеке консультациялар; 8. студенттердин өз алдынча иштери.

 ОКУУ МЕТОДОЛОГИЯСЫ: лекциялардын мазмунун же дисциплиналар аралык терминдерди куру жаттап алуу окуунун максатына кирбейт. Анткени алар мезгил өткөн сайын унутулуп калышы толук ыктымал. Негизги максат болуп “Манас” үчилтигинин кыргыз коомундагы жана бүткүл дүйнөлүк коомчулуктагы ээлеген ордун, озуйпасын түшүнүп аңдоо эсептелинет.

 

 


ПРЕРЕКВИЗИТЫ: прежде чем изучать курс Манасоведение, вы должны ознакомиться с содержанием курса. Приобрести литературу и раздаточные материалы, которые указаны в конце книги. Иметь общее представление об истории кыргызов и Кыргызстана. Иметь некоторые знания о философии, религиоведении, культурологии, политологии. При появлении возможности ознакомиться с кинофильмами отечественных и зарубежных киномотографистов,  к примеру: М.Убукеева – Вселенная Манаса, Последний манасчы”, “Великий манасчы” Б.Шамшиева -  Манасчы” т.д.

 АКТУАЛЬНОСТЬ КУРСА: Основные направления в изучении предмета: исторические, философские и антропологические трактовки, которые должны войти в сферу ваших интересов не смотря на ту специальность, к которому вы обучаетесь. Курс может стать для вас той побуждающей силой, которая поможет познать и поразмыслить в формировании гражданской позиции, в осмыслении политических, социальных и культурных явлений происходящих в мире.

 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА: 1. дать представление о трилогии эпоса Манас, существование которого представляет собой результатом формирования мировоззрения кыргызов; 2. предоставить информацию об истории и развитии “Манасоведения”, как дисциплины, её взаимодействие с другими отраслями науки;  3. ознакомить с основными научными концепциями существующии в Манасоведении; 4. подготовить студентов в осуществлении самостоятельной работы, критического мышления, анализа и изложения своих идей, мыслей в устной форме и возможно в письменной форме.

 ПОСТРЕКВИЗИТЫ: после завершения курса, полученные знания, навыки и умения в будущем вы сможете использовать: 1. в личной и семейной жизни; 2. в государственных и неправительственных учреждениях и организациях, где вы будете вести трудовую деятельность; 3. на протяжении учёбы в университете по истории Кыргызстана, религиоведению, культурологии, философии и политологии.

 МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ: 1. лекции; 2. семинарские занятия; 3. групповые дискуссии; 4. тест-контроль, как промежуточный экзамен; 5. финальный экзамен (зачёт); 6. реферативные сообщения; 7. индивидуальные консультации; 8. самостоятельная работа.

 УЧЕБНАЯ МЕТОДОЛОГИЯ: Целью обучения будет являться не заучивание содержания лекции или междисциплинарных терминов, которые без должного подкрепления, современем возможно забудутся, а понимание роли, места и смысла трилогии эпоса Манас в жизни кыргызстанцев и всего мирового сообщества.


Цель данного курса – помощь студентам, окончившим школу на родном языке, в развитии и совершенствовании русской устной и письменной речи, предоставление возможности скорректировать, углубить и активизировать их знания по практической грамматике, что в совокупности обеспечит более высокий уровень всех видов речевой деятельности на русском языке.

Методическую целостность курса обеспечивают: единая концепция обучения русскому языку как неродному, основу которой составляет коммуникативный подход к процессу обучения, позволяющий сочетать нужды коммуникации с осмыслением основных явлений системы языка.

Курс построен таким образом, чтобы обеспечить эффективность процесса обучения, коммуникативную направленность, способствовать активному развитию всех видов речевой деятельности. Материалы курса могут быть использованы как на практических занятиях по русскому языку, так и при самостоятельной работе студентов.