Социология изучает человеческое общество и поведение людей в социальных обстоятельствах. Она позволяет более отчетливо видеть и объяснять те социальные силы, которые влияют на нашу жизнь.


Окуу предметинин кыскача аннотациясы:

Кыргыз тили мамлекеттик тил болуп кабыл алынганына чейрек кылымдан ашты. Бул жылдар арасында дале болсо жергебизде жашаган айрым кыргыз мекендештерибиз жана орус тилдүү жердештерибиздин эне тилинде эркин сүйлөй албагандыгы кейиштүү жана орчундуу көйгөйлөрдү жаратып келет. Бул маселеде анын ар түрдүү себептери айылып келет, а бирок иш жүзүндө натыйжа аз болуп жатат. Мунун бир себеби мамлекеттик тил  боюнча жогорку окуу жайларында стандартка жараша  түзүлгөн жумушчу программалардын так эместиги жана бөлүнгөн сааттардын чаржайыттыгы.Ар бир кыргыз тилин окутуп жаткан окутуучу катары мамлекеттик тилге аз болсо да кошкон салымыбыз катары  бул жумушчу программаны иштеп чыктык.

Студенттер орто мектептерде кыргыз тилин толук үйрөнүп чыгышат.Ал эми ал тилди канчалык деңгээлде өздөштүрүү маселеси бул жеке  принциптерге таянат. Ошондуктан да Билим берүү жана илим министрлигинин  буйругу  негизинде түзүлгөн типтүү программа негизинде биздин университетте да бул курс окутулуп келет. Мектеп окуучулары программа боюнча кыргыз тилинин грамматикасы менен толук тааныш болгондуктан грамматикалык эрежелерди  көп кайталабай, алардын кыргыз тилинде сөз байлыгын өстүрүп, кыргыз тилиннде пикир алышууга үйрөтүү,буга кошумча кыргыз маданитятын, тарыхын, каада-салттарын, этнографиясын чагылдырган тексттер менен тааныштырабыз.Айрыкча,гуманитардык багытта окуп жаткан студенттерге  кыргыз баалуулуктарын чагылдырган тексттер менен иштетүү жана элдик оозеки чыгармачылыктын баалуулуктарын ар түрдүү  методикалык ыкмалар менен жеткирүү.Ошол эле учурда кээ бир бөлүмдөрдүн студенттерине салыштырма грамматиканын негизинде үйрөтүү окуп жаткан тилдерине кошумча гана пайда алып келет. 


For learning purposes.

Course page will help to follow the overall progress of supervising students